Skip to main content
search

Zasady korzystania z witryny Cohesive

Zasady korzystania z witryny Cohesive
Firma Cohesive jest niezależnie zarządzaną jednostką biznesową należącą do Bentley Systems (Nasdaq: BSY), podmiotu z branży oprogramowania do projektowania infrastruktury. Firma Cohesive oferuje bezkonkurencyjne narzędzia do projektowania cyfrowego, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, dostarczania zasobów oraz optymalizacji wydajności wykorzystania zasobów. Wykorzystując znaczenie danych, modele Digital Twin, sztuczną inteligencję i nowe technologie do optymalizacji i automatyzacji operacji, umożliwia tworzenie cyfrowych talentów i kultur z myślą o osiąganiu trwale lepszych i zrównoważonych wyników. Firma Cohesive zapewnia doradztwo strategiczne, usługi integracji, wdrażanie systemów i wsparcie serwisowe, aby umożliwić klientom osiągnięcie doskonałych wyników biznesowych. Firma Cohesive sprawnie reaguje na szybko zmieniające się warunki rynkowe, aby przygotować klienta na wyzwania przyszłości, jednocześnie maksymalizując wartość i zasoby w sposób, który chroni planetę.
Niniejsze Zasady korzystania mają zastosowanie do witryny cohesivegroup.com („Witryna”), a korzystanie z niej oznacza zgodę na treść niniejszych Zasad korzystania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na treść opisanych tu Zasad korzystania, nie może korzystać z niniejszej Witryny i powinien natychmiast zaprzestać takiego korzystania.

Korzystanie z treści, ograniczenia, oświadczenie w sprawie ochrony prywatności
O ile nie wskazano inaczej w odpowiedniej treści i pod warunkiem przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszych Zasad korzystania, użytkownik jest upoważniony do przeglądania, kopiowania, drukowania i rozpowszechniania (ale nie modyfikowania) treści zamieszczanych w niniejszej Witrynie pod warunkiem, że (i) takie wykorzystanie służy wyłącznie celom informacyjnym, niekomercyjnym oraz (ii) każda wykonana kopia treści musi zawierać informację o prawach autorskich lub inne odwołania związane z treścią.
Użytkownik nie jest upoważniony do kopiowania oraz używania oprogramowania, zastrzeżonych procesów lub technologii dostępnych lub opisanych w niniejszej Witrynie.
Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa podczas uzyskiwania dostępu do niniejszej Witryny i korzystania z niej.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy wykorzystywać jego dane osobowe zgodnie z naszym Oświadczeniem w sprawie ochrony prywatności i Oświadczeniem w sprawie plików cookie, które wchodzą w skład niniejszego dokumentu na mocy tego odwołania. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na warunki Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności i Oświadczenia w sprawie plików cookie, w tym na wszelkie nałożone nań przez te dokumenty obowiązki.

Prawa własności intelektualnej, zakaz używania nazw oraz logo
O ile nie wskazano inaczej, zasoby niniejszej Witryny są dostarczane przez nas lub inny podmiot należący do Bentley Systems.
Niniejsza Witryna i jej zasoby są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. My i nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszych Zasad korzystania.
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Zasadach korzystania lub wyraźnie dopuszczonych na piśmie przez właściciela danego znaku towarowego użytkownik nie może używać znaków Bentley Systems i Cohesive Group ani samodzielnie, ani w połączeniu z innymi słowami lub elementami graficznymi, w tym w komunikatach prasowych, reklamach i innych materiałach promocyjnych lub marketingowych, przekazywanych w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej, wizualnej lub jakiejkolwiek innej.
Odniesienia w niniejszej Witrynie do znaków towarowych innych podmiotów służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i nie wskazują, że podmioty te zatwierdziły niniejszą Witrynę lub jakąkolwiek publikowaną w niej treść. Niniejsze Zasady korzystania nie przyznają użytkownikowi praw do korzystania ze znaków towarowych innych podmiotów.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Użytkownik korzysta z Witryny i wszelkich materiałów w niej dostępnych na własne ryzyko. Ze względu na liczne możliwe źródła informacji dostępnych za pośrednictwem Witryny oraz nieodłączną niepewność związaną z dystrybucją elektroniczną mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia, nieścisłości lub inne problemy związane z takimi informacjami. Poleganie na informacjach publikowanych w niniejszej Witrynie odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę danych lub uszkodzenie systemu komputerowego wynikające z korzystania z Witryny. W stanach USA, w których wyłączenie odpowiedzialności za szkody jest wyraźnie zabronione, użytkownik zgadza się, że nasza ewentualna odpowiedzialność jest ograniczona i nie może przekroczyć kwoty pięćdziesięciu dolarów (50 USD).

WYŁĄCZENIE GWARANCJI:
O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, witryna internetowa i materiały są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Firma Bentley zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych warunków, oświadczeń i gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie wyłączenia są prawnie nieważne. Firma Bentley nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji co do jakości, przydatności, prawdziwości, dokładności lub kompletności jakichkolwiek materiałów publikowanych w Witrynie. Wszelkie pytania dotyczące materiałów należy kierować do ich dostawców. Firma Bentley nie gwarantuje ani nie deklaruje, że witryna internetowa lub oferowane za jej pośrednictwem materiały bądź usługi spełnią jakiekolwiek wymagania użytkownika lub będą działać w sposób nieprzerwany, bezpieczny oraz wolny od błędów.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku korzystania, modyfikowania, współtworzenia, kopiowania, rozpowszechniania lub pobierania materiałów publikowanych w Witrynie. Firma Bentley nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne (w tym utratę ciągłości działalności, przychodów, zysków, użytkowania, danych lub innych korzyści ekonomicznych) czy to z powodu naruszenia, czy deliktu, nawet jeśli firma Bentley została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.
Użytkownik zgadza się chronić firmę Bentley przed wszelkimi roszczeniami mającymi związek z korzystaniem z Witryny lub dostarczanych za jej pośrednictwem materiałów i usług, a także zobowiązuje się nie pozywać firmy Bentley z tego tytułu.
Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, ustawy, deliktu (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania) lub innej podstawy.

Dodatkowe zasady
Jeśli jakakolwiek część niniejszych Zasad korzystania jest nieważna lub niewykonalna w którejś z jurysdykcji, wówczas (i) w danej jurysdykcji zostanie ona przeformułowana w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo, tak aby jej cel był możliwie najbardziej zbliżony do pierwotnego, natomiast pozostała część niniejszych Zasad korzystania zachowa moc obowiązującą, podczas gdy (ii) w każdej innej jurysdykcji wszystkie niniejsze Zasady korzystania zachowają moc obowiązującą.


Możemy w dowolnym momencie zmienić według własnego uznania treść niniejszych Zasad korzystania, publikując treść zmienionych Zasad korzystania pod odsyłaczem do niniejszych Zasad korzystania (tj. na tej oto stronie) lub w innym miejscu w obrębie niniejszej Witryny. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania, o ile nie zostało to przez nas wyraźnie określone. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznawanie się ze zmianami w treści Zasad korzystania poprzez odwiedzenie niniejszej witryny. Dalsze korzystanie z niniejszej Witryny po wprowadzeniu zmian w treści Zasad korzystania oznacza zgodę użytkownika na wprowadzone zmiany.

Close Menu