Skip to main content
search

Oświadczenie w sprawie ochrony prywatności

Firma Cohesive jest niezależnie zarządzaną jednostką biznesową należącą do Bentley Systems (Nasdaq: BSY), podmiotu z branży oprogramowania do projektowania infrastruktury. Firma Cohesive oferuje bezkonkurencyjne narzędzia do projektowania cyfrowego, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, dostarczania zasobów oraz optymalizacji wydajności wykorzystania zasobów. W oparciu o dane, modele Digital Twin, sztuczną inteligencję i nowe technologie możemy przeprowadzać optymalizację i automatyzację operacji oraz budować cyfrowe talenty i kultury w celu uzyskania trwale zrównoważonych wyników. Firma Cohesive zapewnia doradztwo strategiczne, usługi integracji, wdrażanie systemów i wsparcie serwisowe, aby umożliwić klientom osiągnięcie doskonałych wyników biznesowych. Firma Cohesive sprawnie reaguje na szybko zmieniające się warunki rynkowe, aby przygotować klienta na wyzwania przyszłości, jednocześnie maksymalizując wartość i zasoby w sposób, który chroni planetę.
Niniejsze oświadczenie stanowi wyjaśnienie, w jaki sposób firma Cohesive przetwarza dane osobowe gromadzone za pośrednictwem witryn internetowych, produktów, usług, wydarzeń stacjonarnych i cyfrowych, webinariów, ankiet, działań marketingowych oraz wizyt w naszej siedzibie (zwanych zbiorczo „ofertami”). Oświadczenie w sprawie ochrony prywatności firmy Bentley Systems jest dostępne
tutaj.

W niektórych sytuacjach możemy wyświetlać dodatkowe powiadomienia dotyczące ochrony prywatności, na przykład, gdy uważamy, że bardziej przejrzyste reguły pomogłyby użytkownikowi w podjęciu świadomej decyzji o przekazaniu danych osobowych. Użytkownik może na przykład zobaczyć dodatkowe powiadomienie dotyczące ochrony prywatności z wyjaśnieniem konkretnego programu gromadzenia danych lub może zobaczyć dodatkowe powiadomienie dotyczące ochrony prywatności podczas rejestracji na wydarzenie.
Niniejsze Oświadczenie w sprawie ochrony prywatności zawiera opis sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe do własnych celów. Przetwarzamy również dane osobowe w imieniu naszych klientów na podstawie pisemnej umowy. Nie mamy wpływu na sposoby przetwarzania lub ochrony danych stosowane przez naszych klientów, w związku z czym mogą one się różnić od opisanych w niniejszym Oświadczeniu w sprawie ochrony prywatności.
„Dane osobowe” to informacje, które identyfikują bądź mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z możliwą do zidentyfikowania osobą. Dane osobowe nie obejmują informacji, które są anonimowe, poddane deidentyfikacji lub zagregowane zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w obowiązujących przepisach prawa. W kontekście niniejszego Oświadczenia w sprawie ochronie prywatności wyrażenia „dane osobowe” i „informacje osobowe” mają to samo znaczenie i są używane zamiennie.
 

Informacje, które otrzymujemy i gromadzimy

Gromadzimy informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkownika, na przykład, gdy korzysta on z naszych ofert, rejestruje produkt lub usługę, zapisuje się do naszego newslettera lub na nasze wydarzenie, wchodzi w interakcje z naszymi wydarzeniami, ankietami, działaniami lub mediami społecznościowymi, odwiedza naszą siedzibę bądź kontaktuje się z nami w inny sposób. Rodzaje informacji, które możemy gromadzić, obejmują:

Information you provide us:

We collect information directly from you, such as when you use our Offerings, register a product or service, sign up for our newsletter or for one of our events, interact with one of our events, surveys, activities or with social media, visit our premises, or otherwise contact us. The types of information we may collect from you include: 

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres fizyczny i/lub adres e-mail oraz adres IP.
 • Informacje zawodowe, takie jak zawód, branża, licencje zawodowe, doświadczenie zawodowe i historia zatrudnienia oraz inne kwalifikacje.
 • Informacje handlowe, takie jak szczegóły dotyczące planów subskrypcji, ofert, które użytkownik zakupił, z których skorzystał i/lub którymi jest zainteresowany, oraz wydarzeń, w których uczestniczył.
 • Informacje finansowe klienta, takie jak informacje związane z płatnościami przekazywane przez użytkownika podczas dokonywania zakupu oferty lub za jej pośrednictwem.
 • Informacje wizualne, dźwiękowe i elektroniczne, takie jak zdjęcie lub podpis użytkownika; zapisy naszych interakcji, takie jak korespondencja, szczegóły dotyczące reklamacji i ich rozstrzygnięć, zapisy dotyczące usług; preferencje użytkownika, w tym preferowane narzędzia, doświadczenie, język i częstotliwość, z jaką użytkownik chce otrzymywać komunikację marketingową.

Informacje, które uzyskujemy lub generujemy:

Automatycznie gromadzimy lub generujemy określone dane osobowe użytkownika w oparciu o jego interakcje z nami, na przykład podczas korzystania z naszych ofert, i możemy powiązać te informacje z kontem użytkownika. Gromadzone przez nas informacje obejmują:

 • Identyfikatory, takie jak unikalne identyfikatory użytkowników, unikalne identyfikatory urządzeń, adresy IP, identyfikatory plików cookie, informacje o licencjach na produkty i nazwy użytkowników.
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, takie jak odwiedzana domena internetowa; które działania i oferty są wykorzystywane, w jaki sposób i jak długo; posty, dyskusje i inne rodzaje interakcji z nami.
 • Informacje geolokalizacyjne, takie jak kody krajów, adresy IP i preferencje językowe.
 • Informacje elektroniczne, takie jak informacje o systemach operacyjnych, typach urządzeń, przeglądarkach, automatycznych aktualizacjach i błędach technicznych, korzystaniu z naszych ofert, w tym o preferowanych narzędziach i doświadczeniach, a także o angażowaniu się użytkownika w nasze działania.
 • Informacje handlowe, takie jak zapisy dotyczące zainteresowania naszymi ofertami lub dokonanych zakupów.
 • Wnioski wyciągnięte na podstawie jakichkolwiek udostępnionych nam danych osobowych i informacji o korzystaniu z oferty.

Używamy również plików cookie (małych plików tekstowych przechowywanych przez przeglądarkę internetową podczas korzystania z witryn internetowych) i powiązanych technologii, takich jak piksele i znaczniki nawigacyjne (zwane zbiorczo „plikami cookie”), do gromadzenia i przechowywania informacji dotyczących korzystania z naszych ofert. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zapoznać się z naszym Oświadczeniem w sprawie plików cookie.

Informacje gromadzone przez nas od innych podmiotów:

Otrzymujemy i przetwarzamy informacje pochodzące od naszych podmiotów stowarzyszonych oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak pracodawcy, partnerzy biznesowi, bazy danych kontaktów biznesowych, usługi wzbogacania, dostawcy usług marketingowych, zewnętrzne agregatory danych oraz usługi i platformy serwisów społecznościowych (np. LinkedIn). Otrzymujemy również informacje z publicznie dostępnych źródeł i od licencjodawców. Kategorie danych osobowych gromadzonych przez nas z tych źródeł obejmują:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
 • Informacje zawodowe, takie jak zawód, branża, licencje zawodowe, doświadczenie zawodowe i historia zatrudnienia oraz inne kwalifikacje.
 • Informacje dotyczące wykształcenia.
 • Informacje handlowe, takie jak wydarzenia, w których użytkownik uczestniczył, lub działania, w których brał udział.
 • Wnioski, np. w odniesieniu do informacji o użytkowaniu oraz preferencjach, zachowaniach i innych atrybutach użytkownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy łączyć dane osobowe użytkownika z informacjami gromadzonymi przez nas od innych podmiotów w celu zapewnienia aktualności i dokładności naszych baz danych oraz dostarczania użytkownikowi bardziej odpowiednich treści, doświadczeń i innych ofert.

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje?

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy w sposób przemyślany i zgodnie z potrzebami, w tym:

 • W celu potwierdzenia tożsamości użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z nim umowy.
 • W celu dostarczania usług, produktów i innych ofert, w tym informacji, takich jak spostrzeżenia i rekomendacje, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem.
 • W celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji, takich jak informacje o rozliczeniach lub zakupach, w ramach zawartej z nim umowy.
 • W celu wysyłania użytkownikowi żądanych przez niego informacji, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy lub, jeśli nie jest to niezbędne do wykonania umowy, w ramach realizacji naszego uzasadnionego interesu, na przykład w odpowiedzi na zapytania klientów.
 • W celu utrzymania i poprawy bezpieczeństwa oraz rozwiązywania wszelkich problemów związanych z naszymi ofertami, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub, jeśli nie jest to niezbędne do wykonania umowy, w ramach realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie ochrony naszej działalności.
 • W celu anonimizacji, agregacji lub deidentyfikacji danych osobowych użytkownika, tak aby wykluczyć możliwość zidentyfikowania użytkownika w ramach realizacji naszego uzasadnionego interesu w prowadzeniu badań i analiz.
 • W celu tworzenia i ulepszania naszych obecnych i przyszłych ofert oraz zagwarantowania i podniesienia poziomu obsługi użytkownika, w tym poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych systemów, które analizują dane przy użyciu uczenia maszynowego i innych technik analitycznych, w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów lub w razie potrzeby, za zgodą użytkownika.
 • W celu zrozumienia, w jaki sposób nasze oferty są wykorzystywane i kto z nich korzysta, z myślą o realizacji naszego uzasadnionego interesu w ulepszaniu naszych ofert i ogólnego poziomu obsługi użytkownika lub w razie potrzeby, za zgodą użytkownika.
 • W celu analizowania informacji o tym, w jaki sposób użytkownik wchodzi lub może wejść w interakcję z nami bądź z naszymi ofertami w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w ulepszaniu ofert i poziomu obsługi użytkownika lub w razie potrzeby, za zgodą użytkownika.
 • W celu podejmowania strategicznych decyzji dotyczących naszej działalności biznesowej, w tym raportowania wyników naszej działalności biznesowej w ramach realizacji naszego uzasadnionego interesu w podejmowaniu tych decyzji lub w razie potrzeby, za zgodą użytkownika.
 • W celu przesyłania użytkownikowi sugestii, biuletynów, ankiet lub innych informacji, w tym informacji, które mogą być istotne dla jego zainteresowań lub preferencji, w ramach realizacji naszego uzasadnionego interesu w poprawie poziomu obsługi klienta lub w razie potrzeby, za zgodą użytkownika.
 • W celu wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób przeciwdziałania nieprawidłowemu użytkowaniu, w tym oszustwom i piractwu oprogramowania (np. w celu potwierdzenia, że oprogramowanie jest oryginalne i prawidłowo licencjonowane), oraz w celu zapewnienia ochrony użytkownikowi, firmie Bentley Systems i/lub stronom trzecim w ramach realizacji naszych uzasadnionych interesów.
 • W celu egzekwowania i sprawdzania zgodności z warunkami prawnymi, jakim podlegają nasze oferty, w ramach realizacji naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu przestrzegania odpowiednich warunków.
 • W celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 • W celu ochrony praw, bezpieczeństwa i własności Bentley Systems, użytkownika lub dowolnej strony trzeciej w ramach realizacji naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu ochrony sobie, naszym użytkownikom i stronom trzecim.
 • W innych celach, na które uzyskamy zgodę użytkownika.

W przypadku gdy działamy na podstawie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod poniższymi danymi kontaktowymi lub w inny wskazany pisemnie sposób. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpłynie na działania związane z przetwarzaniem w oparciu o zgodę, podejmowane przed jej wycofaniem.
W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy, dokonujemy ważenia praw użytkownika i własnych, tak aby nasze interesy nie były nadrzędne wobec interesów użytkownika w zakresie ochrony jego danych. Użytkownik może mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na podstawie okoliczności dotyczących jego osoby.
W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z użytkownikiem bądź z naszym klientem, za którego pośrednictwem użytkownik korzysta z naszych ofert, nieprzekazanie takich danych może uniemożliwić lub opóźnić wypełnienie przez nas tych zobowiązań.

Powody, dla których udostępniamy gromadzone informacje

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy gromadzonych przez nas informacji innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Oświadczeniu w sprawie ochrony prywatności. Opisane powyżej kategorie informacji ujawniamy następującym kategoriom osób:

 • Nasi usługodawcy, w tym sprzedawcy, konsultanci i inne podmioty dostarczające usługi lub funkcje w naszym imieniu w celach komercyjnych. Nasi usługodawcy przetwarzają dane użytkownika zgodnie z warunkami umownymi, które nakładają na nich ograniczenie zakresu możliwego wykorzystywania danych użytkownika.
 • Nasi partnerzy biznesowi, tacy jak integratorzy, sponsorzy wydarzeń, partnerzy i uczestnicy, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje w ramach utrzymywania relacji z nami oraz partnerami biznesowymi w dowolnym celu opisanym w oświadczeniach w sprawie ochrony prywatności naszych lub wzmiankowanych partnerów biznesowych.
 • Firma Bentley Systems (jej podmioty stowarzyszone i zależne) do dowolnych celów i zastosowań informacji opisanych w niniejszym Oświadczeniu w sprawie ochrony prywatności, w tym w celu dostarczania użytkownikowi ofert (w tym obsługi zakupów, usług i płatności związanych z naszymi ofertami) w ramach realizacji naszych uzasadnionych interesów.
 • Usługi i platformy społecznościowe w celu komunikowania się lub udostępniania informacji publicznie, usługodawcom bądź kontaktom użytkownika za pomocą takich usług lub platform.
 • Osoby, wobec których mamy obowiązek dostarczania informacji na mocy przepisów prawa, np. na podstawie wezwania lub nakazu sądowego.
  Organy ścigania, radcy prawni lub inne uzasadnione strony, gdy mamy w dobrej wierze przekonanie, że ujawnienie jest konieczne w ramach zapobiegania oszustwom lub piractwu bądź reagowania na takie zagrożenie, obrony przed atakami lub ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Bentley Systems, naszych klientów oraz społeczeństwa.
 • Osoby zaangażowane w rozpatrywanie, negocjowanie i realizację transakcji biznesowych, w tym sprzedaży, fuzji, konsolidacji, przejęcia, zmiany kontroli, przeniesienia znacznych aktywów, upadłości lub reorganizacji oraz wszelkiej późniejszej integracji.

Możemy również ujawniać dane osobowe użytkownika innym stronom, gdy uzyskamy na to zgodę użytkownika lub gdy użytkownik nam to zleci, w dowolnych celach wymaganych lub dozwolonych przez użytkownika.
Możemy udostępniać zagregowane, anonimowe lub zdeidentyfikowane informacje demograficzne, statystyczne i inne informacje dotyczące korzystania z naszych ofert stronom trzecim w celach marketingowych, analitycznych, planistycznych i innych. Informacje takie nie będą pozwalały na zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.

Jak chronimy dane użytkownika?

Utrzymujemy uzasadnioną kombinację odpowiednich fizycznych, administracyjnych i technologicznych środków kontroli w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem lub złośliwymi działaniami. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych i/lub zapoznaj się z informacjami Trust Center Bentley Systems.
Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ograniczenia dostępu do danych osobowych użytkownika do tych osób z grona naszych pracowników, wykonawców i przedstawicieli, które muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać przydzielone im obowiązki.

Prawa i wybory użytkownika

Użytkownik może mieć prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i usunięcia oraz do otrzymania ich kopii lub ograniczenia ich wykorzystania. Gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody użytkownika, ma on prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Niektóre jurysdykcje przyznają osobom fizycznym dodatkowe prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W zależności od miejsca zamieszkania lub obowiązującego prawa użytkownik może mieć również prawo do:

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych;
 • Zablokowania widoczności lub anonimizacji jego danych osobowych stosownie do okoliczności;
 • Otrzymania kopii danych osobowych w celu przekazania ich stronie trzeciej;
 • Rezygnacji z niektórych komunikatów marketingu bezpośredniego;
 • Rezygnacji z ujawniania określonych danych osobowych stronom trzecim;
 • Zaskarżenia do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych w danej jurysdykcji.

Prawa te mogą być w pewnych okolicznościach ograniczone przez prawo lokalne. Na przykład: nawet jeśli użytkownik zażąda od nas usunięcia jego danych osobowych, możemy być zmuszeni do ich zachowania w celu zrealizowania transakcji, które nam zlecił, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub w innych ograniczonych celach biznesowych wymaganych lub dozwolonych przez prawo. Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami.
 

W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe w imieniu naszych klientów, możemy skierować wniosek do odpowiedniego klienta i współpracować z nim przy rozpatrywaniu wniosku z zastrzeżeniem wszelkich istniejących specjalnych ustaleń umownych z tym klientem.

Transgraniczne przekazywanie danych

Ponieważ jesteśmy przedsiębiorstwem globalnym, przekazujemy dane osobowe do innych krajów. Odbywa się to zgodnie z przepisami, które mają zastosowanie do tych danych. Tam, gdzie jest to wymagane prawem, wdrożyliśmy środki (takie jak standardowe klauzule umowne) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, które przekazujemy za granicę.
Dane klienta mogą zostać zlokalizowane dla wielu naszych ofert, co zostanie szczegółowo opisane w ofercie usług i/lub pisemnej umowie.

Inne ważne informacje

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji dotyczących osób niepełnoletnich:
Nasze witryny internetowe, oferty i usługi są skierowane do wszystkich użytkowników i nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych osób niepełnoletnich.
Łącza do innych witryn:
Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za zawartość innych witryn internetowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką danej witryny.
Egzekwowanie postanowień niniejszego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności:
W przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych.
Zmiany w niniejszym Oświadczeniu w sprawie ochrony prywatności:
W razie potrzeby będziemy aktualizować niniejsze Oświadczenie w sprawie ochrony prywatności, tak aby odzwierciedlić opinie klientów oraz zmiany w naszych usługach i praktykach. Po wprowadzeniu zmian na górze niniejszego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności umieścimy datę „ostatniej aktualizacji”, tak aby użytkownik wiedział, kiedy zmiany zostały wprowadzone. W przypadku istotnych zmian w treści niniejszego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności lub w sposobie korzystania przez nas z informacji pozyskanych od użytkownika oraz na jego temat powiadomimy o tym użytkownika albo publikując wcześniej w widocznym miejscu powiadomienie o wprowadzonych zmianach, albo wysyłając stosowne powiadomienie bezpośrednio do użytkownika. Zachęcamy do okresowego sprawdzania treści niniejszego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności, tak aby na bieżąco wiedzieć, w jaki sposób chronimy dane użytkownika.

Kontakt z nami

Aby się z nami skontaktować, prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych. W komunikacji prosimy o podanie nazwy oferty, której dotyczy wiadomość użytkownika:

Pocztą elektroniczną na adres: dpo@Bentley.com.

Pocztą tradycyjną:
Inspektor ochrony danych
Bentley Systems International
Charlemont Exchange, 05 – 101
Charlemont Exchange, 42 Charlemont Street,
Dublin 2, D02VN88
Irlandia

Close Menu