Skip to main content
search

Odblokowanie nieograniczonego potencjału z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka firmy Cohesive

Kompleksowa optymalizacja zasobów z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych i zmian skoncentrowanych na ludziach

Budowanie lepszej przyszłości z Cohesive

Rozwiązanie Infinity Digital Twin firmy Cohesive zapewnia korzyści płynące z wykorzystania cyfrowych bliźniaków przez cały okres życia zasobów, sieci i obiektów. Lata budowania wspólnych doświadczeń pozwoliły nam opracować pełen zestaw technologii i usług, które obejmują tworzenie, wykorzystanie i analizę wszystkich danych dotyczących Twoich zasobów. Przekłada się to na bezprecedensowy poziom dostępu do bieżących i przyszłych wyników wydajnościowych, rewolucjonizując zdolność do świadczenia jak najlepszych usług dla Twoich klientów.

Koncepcja Infinity Digital Twin opiera się na ciągłym obiegu danych, a nie na obecnym tradycyjnym modelu liniowym. Wiążą się z tym szersze możliwości uzyskania informacji zwrotnej w celu lepszego zrozumienia i zinterpretowania wydajności. Daje to nowe możliwości skrócenia czasu uzyskania wartości i zwrotu z inwestycji w zasoby przez cały cykl ich życia. Możliwe jest także modelowanie i symulowanie zmian, tak aby mieć wgląd w efekty na wiele lat przed jakąkolwiek fizyczną zmianą i na długo przed zaistnieniem zagrożenia dla budżetów. Jest to szczególnie istotne w przypadku zasobów krytycznych dla bezpieczeństwa, które stanowią jedną z naszych głównych specjalizacji.

Dzięki naszym elastycznym i skalowalnym rozwiązaniom wykorzystującym cyfrowego bliźniaka pomagamy osiągnąćnową wartość, wspierając współpracę i podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Nasze rozwiązania wykorzystują najnowocześniejsze technologie, w tym Bentley iTwin, IBM AI, uczenie maszynowe i analizy predykcyjne. Szeroki wybór technologii pozwala nam wspierać wszystkie potrzeby biznesowe w skalowalny, opłacalny i elastyczny sposób, tak aby Twoja firma i Twoi klienci mogli liczyć na wzrost wartości i korzyści.

Dołącz do nas w podróży do nieskończoności, aby odnieść trwały sukces, którego motorem napędowym będzie nasza koncepcja Cohesive Infinity Loop >

Lepsza wydajność zasobów

Osiągnij szybszy zwrot z inwestycji i krótszy czas uzyskania pierwszych korzyści dzięki zoptymalizowanym poziomom usług, dynamicznym pomiarom i cyklowi stałego dostarczania informacji zwrotnych w procesie ciągłego uczenia się.

Zrównoważony rozwój i odporność operacyjna

Maksymalizując widoczność i zrozumienie wydajności zasobów w czasie rzeczywistym, pomagamy zmniejszyć wpływ celów „zero netto” na środowisko i zwiększyć odporność infrastruktury krytycznej.

Zintegrowane dostarczanie w cyklu życia

Dzięki połączonym ekosystemom i zaawansowanej analityce oferujemy personalizację wykorzystania danych, co pozwala na nowo zdefiniować proces podejmowania decyzji biznesowych.

Poznaj koncepcję Infinity Digital Twin firmy Cohesive

Koncepcja Infinity Digital Twin firmy Cohesive jest owocem nie tylko wielu lat pracy z wykorzystaniem wielu aspektów cyfrowego bliźniaka, ale także głębokiego zrozumienia procesu dostarczania i obsługi największych oraz najbardziej złożonych na świecie zasobów i sieci. Nasze zespoły ekspertów współpracują ze środowiskiem akademickim, rządami, organami normalizacyjnymi i operatorami, skupiając uwagę na największych globalnych wyzwaniach.

Naszym najnowszym rozwiązaniem jest koncepcja Infinity Digital Twin. Łącząc dane wirtualne i fizyczne pochodzące z całego cyklu życia zasobów, sięgamy po nowy wymiar analityki wydajności. Pozwala to nie tylko monitorować bieżące parametry użytkowe, ale także spojrzeć wstecz, tak aby zrozumieć, jak dany zasób lub komponent funkcjonuje w porównaniu z konfiguracją początkową, a także wykorzystać narzędzia AI do przewidywania wyników oraz wskazywania obszarów, w których zasoby są niewystarczające.

Pętla nieskończoności, podobnie jak cyfrowy bliźniak, obejmuje cały cykl życia zasobów.Przekłada się to na zdolność dozapewnienia całej linni usług biznesowych, integrację starszych rozwiązań, zarządzanie jakością danych i analitykę – a wszystko to w ramach popularnej na rynku technologii Bentley iTwin.

Kliknij przycisk poniżej, aby poznać bliżej koncepcję Infinity Digital Twin.

Cykl życia

Koncepcja Infinity Digital Twin pomaga klientom przejść z modelu samodzielnych narzędzi na model zintegrowanych wyników w całym zoptymalizowanym cyklu życia. Łącząc środowisko fizyczne i cyfrowe, możemy pomagać klientom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, które prowadzą do lepszych wyników.

Wyróżniamy wiele typów bliźniaków zapewniających różne poziomy wartości. W miarę jak organizacja i jej zasoby przechodzą przez „pętlę nieskończoności”, kolejne poziomy dojrzałości i wartości może także osiągać jej cyfrowy bliźniak.

Wymagania

Bez jasnej definicji wymagań w zakresie wydajności zasobów lub sieci nie jest możliwe zrozumienie danych dostarczanych do kolejnych etapów przez cyfrowego bliźniaka. Istnieje zapotrzebowanie na jasne zdefiniowanie usługi, odpowiednich przepisów i norm oraz innych kryteriów wydajności. Podstawowym wymogiem w przypadku wielu naszych zasobów publicznych jest także zapewnienie pełnego przeglądu czynników krytycznych dla bezpieczeństwa, w tym kryteriów wydajności.

Dysponujemy wieloma technologiami, w tym własnymi rozwiązaniami, np. ComplyPro, oraz rozwiązaniami naszych partnerów, np. IBM Doors.

Gwarancja

Stopniowe wdrażanie przynosi poprawę integralności, wydajności oraz jakości projektowania i dostarczania w całym cyklu życia projektu i zasobów. Interesariusze mogą liczyć na lepszą widoczność stanu projektu oraz ograniczenie kosztownych opóźnień i przekroczeń wartości granicznych.

Zapewnienie zgodności i wdrożenie pozostawia się często do momentu przekazania projektu. W firmie Cohesive zapewniamy klientom możliwość stopniowego dostarczania zarówno fizycznych, jak i cyfrowych zasobów. Pozwala nam to stale monitorować i testować wymianę danych w całym cyklu życia. Dysponujemy wieloma technologiami, w tym własnymi rozwiązaniami, np. ComplyPro, oraz rozwiązaniami naszych partnerów, np. IBM Doors.

Opcje

Bez bezstronnej oceny opcji projektowych trudno jest przekonująco uzasadnić koszty inwestycji w oparciu o zwrot z inwestycji i osiągnięcie celów. Nasze ustrukturyzowane ramy oceny opcji zapewniają osiągnięcie korzyści i identyfikację najbardziej efektywnego rozwiązania przy jednoczesnej maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

Do oceny opcji rozwiązań wykorzystujemy dane, a wybrane decyzje raportujemy wraz ze ścieżką audytu, tak aby zapewnić bezstronne uzasadnienie projektu i inwestycji. Interpretacje, modelowanie i symulacje danych umożliwiają ustalenie właściwej opcji, z którą można się zapoznać i którą można w zrozumiały sposób zakomunikować projektantom oraz dostawcom. Dysponujemy szeregiem technologii wspierających, w tym iTwin i ProjectWise.

Projekt

Redukujemy koszty i ryzyko związane z procesem projektowania, tworząc otwarte środowisko projektowe oparte na współpracy. Pozwala to uniknąć nieporozumień w obszarze komunikacji oraz opóźnień w dostępie do informacji.

Wspieramy klientów na etapie projektowania, maksymalizując współpracę w łańcuchu dostaw. Wdrażamy narzędzia, w tym Common Data Environments, które pozwalają zapewnić spójny proces wymiany informacji. Zarządzanie procesami BIM i Soft Landings (zgodnie z normami ISO19650 i BS8536) wraz ze wsparciem cyfrowego bliźniaka dla projektowania i wizualizacji cyklu życia zasobów oraz rozszerzenia opcji udostępniania danych i integracji, np. 4D, 5D i danych emisji. Dysponujemy wieloma technologiami, w tym rozwiązaniami własnymi, np. GeoConnect+, oraz rozwiązaniami naszych partnerów, np. ProjectWise i iTwin.

Dostarczanie

Na etapie dostarczania istnieje ryzyko przekroczenia wartości granicznych, konieczności dokonania przeróbek, zmian zakresu zlecenia, zagrożeń dla BHP i niespełnienia wymagań.

Umożliwiamy zespołom wdrożeniowym zarządzanie programem w czasie rzeczywistym w oparciu o cyfrowy dostęp do projektu i harmonogramu, co przekłada się na pełną przejrzystość, wczesne dostrzeganie i uwzględnienie ryzyka oraz zmian zakresu zlecenia, a także jasne zrozumienie skutków. Cyfrowe środowisko umożliwia zarządzanie kosztami i monitorowanie postępu realizacji w całym programie i łańcuchu dostaw, tak aby wywiązać się z umowy SLA.

Cyfrowe bliźniaki procesu BIM i etapu budowy pozwalają na wirtualne testowanie rozwiązań, cyfrowe monitorowanie postępów, w tym logistyki i kosztów, a także zarządzanie ryzykiem i optymalizowanie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy. Dysponujemy wieloma technologiami wspierającymi etap dostarczania, w tym rozwiązaniami własnymi, np. GeoConnect+, oraz rozwiązaniami naszych partnerów, np. ProjectWise, iTwin, Synchro i AssetWise.

Obsługa

Faza operacyjna cyklu życia zasobów jest fazą najdroższą, ale oferuje ona największą szansę na maksymalizację zadowolenia klienta i zwrotu z inwestycji. Firma Cohesive wspiera klientów w zwiększaniu wartości zasobów i przyspieszaniu zwrotu z inwestycji z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka w obszarze operacji. Łączy on dane historyczne i bieżące z dynamicznym cyfrowym odzwierciedleniem. Wszystko to na potrzeby analizy oraz predykcyjnego modelowania ryzyka, wydajności i niezawodności. Przekłada się to na wzrost produktywności oraz lepsze zarządzanie kosztami i ochroną BHP.

Maksymalizujemy wartość danych, aby zoptymalizować wydajność operacyjną. Zapewniamy płynny transfer danych pomiędzy systemami dostarczania i zarządzania zasobami z wykorzystaniem naszej „fabryki danych” i powiązań między systemami.

Nasze rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz dynamiczne cyfrowe bliźniaki obszaru operacji redukują przestoje i ryzyko operacyjne, przynoszą poprawę zdrowia i bezpieczeństwa, eliminują niedomagania oraz mogą wspierać analizę predykcyjną. Dysponujemy wieloma technologiami zapewniającymi wsparcie operacyjne, w tym pakietem IBM Maximo, IBM Envizi, iTwin, AssetWise i Planon.

Pomiary

Wykorzystujemy technologie IoT, AI i ML do pozyskiwania, analizowania i rozumienia danych, a także do podejmowania w oparciu o nie decyzji. Wszystkie dane dostępne są w jednym miejscu, co ułatwia identyfikowanie trendów wydajności oraz przewidywanie przydatności zasobów w kontekście wymagań w zakresie bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ustawodawstwa i potrzeb klientów.

Optymalizacja zasobów przy użyciu danych w czasie rzeczywistym umożliwia maksymalizację produktywności. Oznacza to wzrost przychodów, któremu towarzyszy ograniczenie kosztów eksploatacji i utrzymania oraz ryzyka, co przekłada się na wyniki finansowe.

Nasze rozwiązania korzystające z cyfrowego bliźniaka mogą przeprowadzać w czasie rzeczywistym interwencje operacyjne w ramach ciągłego doskonalenia, optymalizacji systemu i poprawy komfortu użytkownika.

Dysponujemy wieloma technologiami zapewniającymi wsparcie operacyjne, takimi jak IBM Envizi, iTwin czy AssetWise Analytics.

Dowiedz się więcej o firmie Cohesive

Odkryj, w jaki sposób firma Cohesive wspiera Cię w transformacji cyfrowej i optymalizacji cyklu życia zasobów przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej >

Close Menu