Skip to main content
search

System bezpieczeństwa budynków i the Golden Thread of Information (złota nić informacji)

 • Jakich systemów i wewnętrznych funkcji cyfrowych potrzebujesz? 
 • Jakie procesy i grupy zarządzania są wymagane, aby uruchomić golden thread? 
 • Jakie informacje należy przekazać, przez kogo i kiedy? 

Cohesive pomaga klientom, takim jak Related Argent, Landsec U+I i nie tylko*, przygotować się na nowy system regulacyjny dotyczący bezpieczeństwa budynków i bram – określając wewnętrzne procesy, systemy, możliwości cyfrowe i wymagane zasady zarządzania, wraz z definicją dotyczącą wymiany informacji w zakresie wymagań w ramach ustawy o bezpieczeństwie budynków, niezbędne do uruchomienia Golden Thread of Information (Złotej nitki informacji) – od dostarczenia kapitału po przekazanie do eksploatacji, spełnienie nowych wymogów ustawowych i bycie na bieżąco z obecnym rynkiem.  

Ponieważ nowy system bezpieczeństwa budynków wkrótce wejdzie w życie, ważne jest, aby zrozumieć, które budynki są uważane za budynki o podwyższonym ryzyku w ramach okupacji systemu wyższego ryzyka.  

Rząd opublikował wytyczne z dnia 21 czerwca 2023 r., w których jasno określono „Kryteria uznania za budynek podwyższonego ryzyka w ramach okupacji nowego systemu podwyższonego ryzyka”, mające zastosowanie wyłącznie do Anglii. Celem niniejszych wytycznych jest udzielenie odpowiedzi na trzy ważne pytania dotyczące następujących tematów: 

 • Użyj kryteriów 
 • Prawna definicja budynku 
 • Wysokość i kondygnacje 

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu tematowi i pytaniom, na które należy odpowiedzieć: 

Użyj kryteriów: 

 • Do czego służy mój budynek?  
 • Czy budynek kwalifikuje się do którejkolwiek z uwzględnionych lub wykluczonych kategorii?  

Wyłączenia 

Jeśli zajmowany budynek spełnia próg wysokości lub kondygnacji i obejmuje co najmniej dwa mieszkania, to jest to budynek podwyższonego ryzyka. Nie dotyczy to sytuacji, gdy cały budynek jest wykorzystywany jako: 

 • Dom opieki 
 • Szpital 
 • Strzeżona placówka mieszkalna (np. więzienie, zakład poprawczy, ośrodek detencyjny, strzeżony ośrodek szkoleniowy, ośrodek opiekuńczy, areszt tymczasowy lub strzeżone zakwaterowanie władz lokalnych) 
 • Hotel 
 • Koszary wojskowe 

Wykluczone są również budynki, w których znajdują się pomieszczenia mieszkalne zapewnione przez Ministerstwo obrony, dla służb Jego Królewskiej Mości lub jakichkolwiek służb wizytujących, albo dla międzynarodowej siedziby lub organizacji obronnej wyznaczonej do celów Ustawy o Międzynarodowym Dowództwie i Organizacjach Obronnych z 1964 r.  

Włączenia 

Wszystkie inne użytkowane budynki mieszkalne, niewymienione w powyższych wyłączeniach, które spełniają próg wysokości lub kondygnacji i obejmują co najmniej dwa mieszkania, w tym budynki o mieszanym przeznaczeniu – w wytycznych podano kilka przykładów: 

 • Centrum handlowe składające się z co najmniej dwóch lokali mieszkalnych 
 • Zakwaterowanie dla studentów uniwersytetu (w tym prywatne) 
 • Bursy szkolne 
 • Ośrodki wsparcia i opieki (np. schroniska dla ofiar przemocy domowej, domy dziecka) 
 • Domy opieki dla osób starszych i osób wymagających szczególnej opieki (które nie mieszczą się w definicji domu pomocy społecznej) 

Prawna definicja budynku: 

 • W jaki sposób definicja budynku zawarta w Regulaminie ma zastosowanie do mojego budynku?  

Budynki mogą mieć złożoną strukturę. Aby zrozumieć, czy część ogólnej konstrukcji budynku może stanowić „niezależną część” i być uważana za „budynek” sam w sobie z punktu widzenia reżimu wyższego ryzyka, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

 • Sekcja musi posiadać własne wejście i wyjście na zewnątrz, dostępne z dowolnego miejsca w tej sekcji, lub  
 • nie ma dostępu do żadnej innej sekcji w ramach ogólnej struktury lub, 
 • ma dostęp tylko do innej części całej konstrukcji, która nie obejmuje lokalu mieszkalnego (np. piwnicy) 

Po utworzeniu niezależnej sekcji całej konstrukcji musi ona nadal spełniać wymogi względem progu wysokości lub pięter i obejmować co najmniej dwa mieszkania, aby można było ją uznać za „budynek” objęty systemem wyższego ryzyka.  

Wytyczne rządowe zawierają 7 schematów/przykładów różnych typów budynków oraz sposób ich interpretacji zgodnie z definicją zawartą w Przepisach.   

Wysokość i kondygnacje: 

Czy mój budynek musi spełniać zarówno wymogi dotyczące wysokości, jak i kondygnacji, aby zostać uznanym za budynek podwyższonego ryzyka?  

Jeżeli budynek spełnia już kryteria użytkowe (patrz temat 1 powyżej), to następnie musi spełnić próg 18 metrów lub siedmiu kondygnacji, aby zostać uznanym za budynek podwyższonego ryzyka.  

Nie musi spełniać obu progów wysokości.  

W jaki sposób metody pomiaru wysokości i kondygnacji zawarte w Regulaminie mają zastosowanie do mojego budynku?  

Pomiar wysokości  

Wysokość jest mierzona, licząc od zewnętrznego poziomu gruntu do wykończonej podłogą powierzchni najwyższej kondygnacji (z wyłączeniem najwyższych kondygnacji wykorzystywanych wyłącznie jako pomieszczenia techniczne).  

Jeżeli poziom gruntu wokół budynku jest zróżnicowany lub nierówny, wysokość budynku mierzy się od najniżej położonej części gruntu, która styka się z budynkiem.   

Pomiar kondygnacji 

Kondygnacje należy liczyć, począwszy od kondygnacji na parterze aż do najwyższej kondygnacji (z wyłączeniem najwyższych kondygnacji wykorzystywanych w całości jako pomieszczenia techniczne).  

Nie należy liczyć kondygnacji znajdujących się całkowicie pod poziomem ziemi. Należy jednak uwzględnić półpiwnice lub piętra, w których wykończony sufit znajduje się nad najniższą częścią gruntu przylegającą do budynku.  

Ponieważ niektóre budynki mogą posiadać antresole, zostaną one wliczane do ogólnej liczby kondygnacji tylko wtedy, gdy powierzchnia antresoli stanowi co najmniej 50% wewnętrznej powierzchni największej kondygnacji nadziemnej (powyżej lub pod podłogą antresoli).  

Wytyczne rządowe zawierają 5 schematów/przykładów różnych konfiguracji budynków oraz sposób interpretacji progów wysokościowych i kondygnacyjnych w rozumieniu definicji zawartej w Regulaminie.  

Rui, architekt z ponad 15-letnim doświadczeniem w projektowaniu, w swojej karierze zawodowej angażuje się zarówno w BIM, jak i zrównoważony rozwój. Zajmował kluczowe stanowisko szefa działu BIM w dużej międzynarodowej pracowni architektonicznej, gdzie doskonalił swoje doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji strategii cyfrowych, wnosząc znaczący wkład w sukces prestiżowych projektów od koncepcji do odbioru pod klucz. 

Od momentu dołączenia do Cohesive, Rui stał się uznanym autorytetem w kluczowych tematach, takich jak ustawa o bezpieczeństwie budowlanym i Golden thread of information (złota nić informacji), a wszystko to dzięki jego nieustannemu zaangażowaniu w proces ustawicznego kształcenia. Ta dodatkowa wiedza uzupełnia i tak już szeroki zakres jego kwalifikacji. 

Znany ze swoich wyjątkowych zdolności przywódczych i silnych umiejętności interpersonalnych, Rui skutecznie przyczynia się do wprowadzania znaczących zmian. Specjalizuje się w zapewnianiu delikatnego balansu między ludźmi, procesami i narzędziami cyfrowymi, konsekwentnie napędzając postęp w dążeniu do doskonałości. 

Rui Costa
Business Analyst: Buildings and Communities

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w tym artykule mają wyłącznie charakter ogólny. Wszystkie podane tutaj informacje stanowią interpretację jednej osoby i nie mogą być wykorzystywane do celów prawnych. Cohesive nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności tych informacji. 

Close Menu