Skip to main content
search

Poruszanie się po lukach informacyjnych, dojrzałości kulturowej i złożoności politycznej w sektorze transportu  

Branża transportowa, szczególnie w zakresie firm transportowych, stoi przed szczególnymi wyzwaniami wynikającymi z ograniczonego dostępu do informacji, obaw o dojrzałość kulturową i zawiłości wysoce upolitycznionego krajobrazu. Nasze doradztwo w zakresie zarządzania zmianami zagłębia się w te konkretne przeszkody i podkreśla znaczenie wdrożenia skutecznych strategii pozwalających je pokonać.  

Wyzwanie w zakresie ograniczonej dostępności informacji: przezwyciężanie luk informacyjnych 

Branża ta często boryka się z trudnościami wynikającymi z niższego poziomu informacji w porównaniu z innymi branżami. Można to przypisać czynnikom takim jak przestarzałe systemy zarządzania danymi, nieodpowiedni sposób wymiany danych między firmami oraz brak ujednoliconych praktyk w zakresie raportowania. W efekcie przeszkody te rzucają cień na proces decyzyjny, czego skutkiem jest nieoptymalne planowanie, nieefektywna alokacja zasobów i zauważalne obniżenie jakości usług.  

Dojrzałość kulturowa i zdolność adaptacji: zachęcanie do zmian transformacyjnych  

Dojrzałość kulturowa, czyli kluczowa zdolność organizacji lub branży do pełnego przyjęcia zmian, różnorodności i innowacji, okazuje się szczególnie poważnym wyzwaniem w branży transportowej. W branży transportowej przeszkoda ta często wynika z głęboko zakorzenionych tradycyjnych praktyk, zdecydowanego oporu wobec przyjmowania nowych technologii oraz uderzającego braku różnorodności ról przywódczych. Pokonanie tych barier ma kluczowe znaczenie dla stworzenia środowiska zachęcającego do innowacji, współpracy i ciągłego doskonalenia.  

Złożoność działania w wysoce upolitycznionym środowisku: zarządzanie zmieniającą się sytuacją polityczną  

Branża ta działa w uzależnionym od polityki środowisku, co dodatkowo komplikuje wyzwania stojące przed firmami transportowymi. Wpływy polityczne mogą znacząco oddziaływać na procesy decyzyjne, przydział środków finansowych i ustalanie priorytetów w ramach projektów. Ponadto firmy muszą nawiązywać relacje z różnymi interesariuszami, w tym z menedżerami liniowymi, kadrą kierowniczą wyższego szczebla i członkami związków zawodowych. Budowanie silnych relacji, skuteczna komunikacja i aktywne zaangażowanie interesariuszy w proces decyzyjny pomaga zmniejszyć zawiłości związane z polityką.  

Strategie pokonywania wyzwań w sektorze transportu  

Aby złagodzić szereg wyzwań stojących przed tą branżą, firma Cohesive starannie opracowała zestaw najlepszych praktyk obejmujących następujące wysoce skuteczne i transformacyjne strategie: 

Strategia 1.: Wdrożenie pakietu IBM Maximo Application Suite (MAS) 8 for Transportation — rewolucja w zarządzaniu zasobami 

Branża transportowa może zapoczątkować nową erę doskonałości operacyjnej poprzez wdrożenie współczesnego systemu zarządzania aktywami, wzmocnionego przez specyficzne dla transportu czynniki wspomagające. To innowacyjne podejście ułatwia udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, płynną interoperacyjność i ustanawianie standardowych praktyk w zakresie raportowania. Jaki jest tego efekt? Ulepszone procesy decyzyjne, optymalizacja zasobów i orkiestracja znacznie usprawnionego planowania usług. 

Pakiet IBM Maximo Application Suite, nazywany także MAS, to przełom w zakresie inteligentnego zarządzania zasobami. Ma on na celu połączenie monitorowania, konserwacji predykcyjnej i niezawodności w ramach ujednoliconej platformy w chmurze. Ten innowacyjny pakiet wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy i analiz w celu optymalizacji wydajności, wydłużenia cykli życia zasobów oraz radykalnego ograniczenia przestojów operacyjnych i kosztów.  

W dziedzinie transportu firma Cohesive promuje IBM® Maximo® for Transportation jako rozwiązanie zwiększające produktywność kluczowych zasobów transportowych i spełniające rygorystyczne wymagania regulacyjne. Maximo for Transportation oferuje kompleksowe rozwiązanie umożliwiające efektywne zarządzanie wszystkimi rodzajami aktywów transportowych, w tym flotami samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.  

Strategia 2.: Wspieranie transformacji kulturowej – zachęcanie do procesu stopniowej adaptacji  

Ewolucja dojrzałości kulturowej w sektorze transportu jawi się jako kluczowa strategia wymagająca świadomego skupienia się na różnorodności, inkluzywności i innowacjach. W tym celu ustanowienie kompleksowych programów szkoleniowych, przemyślane inicjatywy mentorskie i rozwijanie możliwości rozwoju przywództwa służą jako niezbędne narzędzia do kształtowania kultury korporacyjnej, która rozwija się dzięki progresywności i zdolnościom adaptacyjnym.  

Strategia 3.: Rozwijanie skutecznego zaangażowania interesariuszy – budowanie silnych sojuszy  

Stworzenie solidnych ram zaangażowania interesariuszy odgrywa kluczową rolę w poruszaniu się po skomplikowanym krajobrazie politycznym w firmach transportowych. Strategia ta obejmuje ustanowienie przejrzystych, kompleksowych procesów mających na celu zaangażowanie interesariuszy, obejmujących całe spektrum pracowników, od kierowników liniowych po kadrę kierowniczą wyższego szczebla i członków związków zawodowych.   

Rezultat? Tworzenie trwałych relacji, ułatwianie jasnej i skutecznej komunikacji oraz aktywny udział zainteresowanych stron w procesie decyzyjnym służą skutecznemu niwelowaniu złożoności politycznej.  

MAS 8 dotyczący integracji zarządzania transportem i zmianami: metoda Cohesive  

MAS 8 dla transportu ma na celu kontrolę, walidację i niwelowanie ryzyka, koncentrując się przede wszystkim na celach biznesowych, czyli dostosowaniu personelu w trakcie projektu i po jego zakończeniu. Uznając, że cele biznesowe i cele w ramach zarządzania zmianami są ze sobą powiązane, zintegrowaliśmy te elementy, aby stworzyć metodę Cohesive.  

Wskaźniki sukcesu w zarządzaniu zmianą: 

 • Zdefiniowanie wskaźników sukcesu w zarządzaniu zmianami: określenie wskaźników mierzących skuteczność wysiłków związanych z zarządzaniem zmianami, w tym wskaźników wdrożenia, poziomu zadowolenia użytkowników, produktywności, ukończenia szkoleń i wskaźników rentowności. 
 • Dostosowanie wskaźników w ramach zarządzania zmianami do celów projektu: upewnienie się, że te wskaźniki są zgodne z ogólnymi celami projektu zarządzania aktywami. 
 • Ustalenie podstawowych wskaźników: przeprowadzenie oceny gotowości, aby ustalić podstawowe wskaźniki dla wskaźników sukcesu w ramach zarządzania zmianami. 
 • Monitorowanie wskaźników zarządzania zmianami: ustawiczne monitorowanie i śledzenie zidentyfikowanych wskaźników sukcesu przez cały czas trwania projektu. 
 • Zintegrowanie wskaźników w ramach zarządzania zmianami: zintegrowanie wskaźników sukcesu w ramach zarządzania zmianami z ogólnymi wskaźnikami sukcesu projektu. 
 • Komunikowanie wyników: udostępnienie wyników w zakresie wskaźników sukcesu zarządzania zmianami interesariuszom i liderom projektu. 

Kompleksowe zasady ramowe w zakresie zmian: 4-etapowa metoda zarządzania zmianami 

Czteroetapowa metoda zarządzania zmianami opiera się na naszym doświadczeniu w zakresie EAM (Enterprise Asset Management), najlepszych praktykach branży transportowej, standardach Agile w zakresie zarządzania projektami i zapewnieniu odpowiedniej jakości w ramach projektu. Proces ten rozpoczyna się od oceny gotowości w celu zidentyfikowania potencjalnego ryzyka związanego z projektem, a następnie opracowania jasnej strategii, ustanowienia nadzoru i realizacji programu zmian. 

Etap 1.: Ocena gotowości 

 • Zidentyfikowanie niezbędnych zmian. 
 • Analiza wpływu i wartości dodanej. 
 • Zdefiniowanie pożądanych rezultatów. 
 • Ocena ryzyka i korzyści. 

Etap 2.: Opracowanie strategii zmiany 

 • Współtworzenie strategii transformacji. 
 • Zaangażowanie pracowników na wczesnym etapie. 
 • Opracowanie podstawowych planów zarządzania zmianami. 
 • Opracowanie planów działania z MVP (Minimum Viable Product), aby osiągnąć sukces. 

Etap 3.: Konfiguracja wymaganego nadzoru i programu 

 • Zdefiniowanie przyszłych statusów końcowych. 
 • Ustanowienie struktury nadzoru. 
 • Utworzenie zasad ramowych w zakresie zmian. 
 • Przygotowanie ról i obowiązków. 

Etap 4.: Realizacja programu zmian  

 • Przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów ds. transformacji. 
 • Wdrożenie planów zarządzania zmianami wraz z programem MAS8. 
 • Mierzenie postępu i dostosowanie. 

„Cohesive wierzy, że integracja zarządzania zmianami z MAS 8 for Transportation stanowi przełom w tej branży. Umożliwia ona eliminowanie luk informacyjnych, wspieranie adaptacji kulturowej i poruszanie się po zawiłościach krajobrazu politycznego dzięki kompleksowej i ustrukturyzowanej metodzie. Integracja ta nie tylko zwiększa wydajność, ale także pomaga firmom skutecznie osiągać cele biznesowe.”

Henri SnijdersChief Transformation Officer, Cohesive
Close Menu