Skip to main content
search

Niniejszy artykuł nie stanowi technicznej recenzji normy BS 8644-1. Ma on na celu przybliżenie i przedstawienie głównych punktów związanych z technicznym wdrożeniem rozwiązań Cohesive w dotychczas zrealizowanych projektach. To przede wszystkim interpretacja tej Normy, obejmująca przedstawienie niektórych utworzonych wokół niej procesów, aby wesprzeć Zespoły projektowe w dostarczaniu informacji, które mogą stanowić wartość dla naszych klientów i przyszłych mieszkańców budynków. 

Kontekst 

Norma BS8644-1:2022 w ramach Cyfrowego zarządzania informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego – Część 1: Projektowanie, budowa, przekazanie, zarządzanie aktywami i reagowanie w nagłych sytuacjach – Kodeks postępowania został opublikowany 31 lipca 2022 r. zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie budynków, zgodną z królewską zgodą uzyskaną 28 kwietnia 2022 r. 

W następstwie pożaru wieżowca Grenfell Tower w czerwcu 2017 r. Dame Judith Hackitt opublikowała niezależną recenzję przepisów budowlanych i z zakresu bezpieczeństwa pożarowego: raport końcowy. Dame Judith stwierdziła, że istniały „jednomyślne obawy co do nieskutecznego działania obecnych przepisów dotyczących tworzenia, utrzymywania i przekazywania informacji o budynkach i bezpieczeństwie przeciwpożarowym”. Przedstawiła cztery zalecenia dotyczące utworzenia golden thread of building information czyli „złotej nici informacji budowlanej” dla budynków o podwyższonym ryzyku (HRB). 

Centralną częścią tych zaleceń była potrzeba stworzenia „cyfrowego standardu prowadzenia dokumentacji w zakresie projektowania, budowy i użytkowania nowych budynków mieszkalnych wysokiego ryzyka (HRRB)”. 

Norma BS 8644-1:2022 została opracowana w oparciu o założenia trzech celów strategicznych: 

 1. Zapewnienie bezpieczniejszego środowiska zabudowanego, odpowiedniego dla zamierzonych użytkowników końcowych 
 2. Zmniejszenie zakłóceń w zakresie działalności biznesowej i strat majątkowych poniesionych w wyniku pożaru oraz 
 3. Uzyskiwanie odpowiednich, dokładnych i dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego właściwym osobom w odpowiednim czasie. 

W istocie wspiera to złotą nić informacji jako cyfrowy proces zarządzania informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. 

Zakres 

BS8644-1:2022 to kodeks postępowania i dlatego przybiera formę zaleceń i wskazówek. Nie powinien być on cytowany jako specyfikacja techniczna. 

Część 1. normy BS 8644 nie ma zastosowania dla budynków wysokiego ryzyka (HRB) i może ona zostać wdrożona w przypadku wszystkich aktywów w całym środowisku zabudowanym, „w tym budynków, w przypadku których wymagana jest złota nić informacyjna” (golden thread of information). 

Zasady ramowe w zakresie zarządzania informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego 

W normie BS8644-1:2022 wprowadzono ramy zarządzania informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego (patrz rysunek 1 poniżej).

Rysunek 1 – Ramy zarządzania informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego (na podstawie BS 8644-1)

Punkty informacji (IEP) – Zgodnie z ramowymi zasadami informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego powinny być udostępniane przez określone punkty informacyjne (IEP), które obejmują cały cykl życia obiektu. 

Zasady ramowe i ustalone punkty informacyjne nie ograniczają się do konkretnego planu pracy i można je w łatwy sposób dostosować do RIBA 2020 Plan of Works. 

W celu wdrożenia normy BS 8644-1:2022 w projektach realizowanych na żywo, na etapach projektowania i budowy, firma Cohesive dostosowała IEP do następujących etapów prac i kamieni milowych w ramach RIBA: 

 • IEP A – Przygotowanie i odprawa 
 • IEP B1 – Etap 2 Projekt koncepcyjny 
 • IEP B2 – Etap 3 Koordynacja przestrzenna 
 • IEP B3 – Etap 4 Projekt techniczny 
 • IEP C – Produkcja i Budownictwo 
 • IEP D – Przekazanie 

W Zasadach ramowych istnieją dwa punkty IEP, które odnoszą się do fazy operacyjnej i fazy wycofania z eksploatacji składnika aktywów: 

IEP E – Etap użytkowania zasobu – zdarzenia inicjujące udostępnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego powinny zostać określone przez właściciela lub operatora danego zasobu – np. udostępnienie informacji w celu umożliwienia ponownej certyfikacji HRB przez organ regulacyjny ds. bezpieczeństwa budynków i utrzymanie złotej nici informacji – należy o tym wspomnieć w umowie pomiędzy właścicielem aktywów a agentem zarządzającym odpowiedzialnym za utrzymanie budynku. 

IEP F – Etap wycofania środka trwałego – Likwidacja i rozbiórka środka trwałego. 

Poniższy IEP może wystąpić w dowolnym momencie, począwszy od budowy aż do etapu wycofania z eksploatacji: 

IEP G – Interwencja straży pożarnej i służby ratunkowej – Do realizacji podczas reagowania na wystąpienie zdarzenia pożarowego 

Norma brytyjska zawiera szablon IEP w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel (patrz rysunek 2 poniżej). 

Rysunek 2 – Fragment z BS 8644-1, szablon arkusza kalkulacyjnego IEP 

Szablon IEP zawiera osiem zakładek – IEP A, B, C, D, E, F i G oraz Szablon opisujący sposób organizacji matrycy każdego IEP (wiersze zawierają listę informacji do udostępnienia, a kolumny wskazują zaangażowane strony). Strony te mogą być odpowiedzialne za zestawienie i ostateczne dostarczenie informacji, zapewnienie wkładu, pomocy i koordynacji, lub mogą być stroną otrzymującą informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. 

Firma Cohesive wykorzystała ten szablon jako punkt wyjścia i dostosowała go do RIBA plan of work, wprowadzając pewne dodatkowe zmiany, aby był on bardziej przyjazny dla użytkownika i dostosowany do konkretnego projektu: 

 • IEP B podzielono na IEP B1, B2 i B3, aby dostosować IEP do etapów prac w ramach RIBA 2020 2, 3 i 4. 
 • Wprowadzono więcej kolumn, aby uwzględnić dane identyfikacyjne kontenerów zawierających informacje o dokumentach/rysunkach. 
 • Dodano jedną kolumnę w celu sprawdzenia, czy dany dokument został udostępniony 
 • Nowa zakładka z listą stron powiązanych z projektem/zasobem – zmiana ta pozwoliła na zawężenie kolumn, co usprawniło nawigację po każdym arkuszu IEP 
 • Klucz zintegrowany z nagłówkami tabeli 
 • Oznaczone kolorami zgodnie z planem etapów prac w ramach RIBA 2020. 

Rysunek 3 – Wyciąg z szablonu projektu IEP firmy Cohesive, zaadaptowany z szablonu IEP BS 8644-1

W przypadku każdego projektu osoby odpowiedzialne za HRB oraz zespół projektowy są odpowiedzialni za dostosowanie i informacje dotyczące konkretnego projektu wymagane do wypełnienia arkusza kalkulacyjnego IEP. Będą oni również odpowiedzialni za udostępnianie informacji i realizację odpowiedniego IEP na każdym etapie realizacji.

FIREie 

Dane w ramach FIREie muszą być udostępnione w wersji arkusza kalkulacyjnego w określonych Punktach informacyjnych (IEP) (patrz rozdział IEP powyżej) na wszystkich etapach cyklu życia aktywów. 

Brytyjska norma stwierdza, że „format FIREie przypomina schemat informacyjny COBie udokumentowany w brytyjskich zasadach ramowych BIM, ale nie jest tym samym formatem”. Dotyczy to dodatkowych atrybutów i arkuszy, ale brakuje jasności, które komponenty kwalifikują się do uwzględnienia w FIREie. 

W naszym rozumieniu COBie służy do udostępniania danych związanych z komponentami, dla których zaplanowano konserwację prewencyjną, natomiast FIREie ma służyć do udostępniania danych związanych z komponentami przeciwpożarowymi. Występuje oczywiste nakładanie się ich na siebie, ponieważ wiele elementów nadających się do konserwacji to także elementy zapewniające bezpieczeństwo przeciwpożarowe (np. drzwi przeciwpożarowe, tryskacze, kurtyny przeciwpożarowe itp.), ale nie wszystkie elementy ochrony przeciwpożarowej w budynku można „konserwować” – np. przegrody i ściany ognioodporne – dlatego też elementy te należy uznać za uwzględnione w FIREie. 

Oprócz wszystkich elementów zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe rozważamy również włączenie elementów budynku, które nie są aktywnymi lub pasywnymi elementami bezpieczeństwa pożarowego, ale w przypadku wystawienia na działanie ognia reakcja może zagrozić integralności konstrukcyjnej budynku (np. wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne budynku – zwłaszcza stalowe elementy nośne, takie jak słupy, zastrzały i belki). W związku z tym dostępność takich danych może być istotna, aby umożliwić służbom ratowniczym opracowanie i wdrożenie bezpiecznego i skutecznego planu taktycznego do wykorzystania podczas reagowania kryzysowego. 

Chociaż COBie i FIREie muszą być dostarczane oddzielnie, to w wymaganiach dotyczących informacji o zasobach uwzględniliśmy oba udostępnienia informacji w matrycy odpowiedzialności w ramach BIM (patrz rysunek 4 poniżej). 

Rysunek 4 – Wyciąg z Matrycy Odpowiedzialności za BIM firmy Cohesive

Rui, architekt z ponad 15-letnim doświadczeniem w projektowaniu, w swojej karierze zawodowej angażuje się zarówno w BIM, jak i zrównoważony rozwój. Zajmował kluczowe stanowisko szefa działu BIM w dużej międzynarodowej pracowni architektonicznej, gdzie doskonalił swoje doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji strategii cyfrowych, wnosząc znaczący wkład w sukces prestiżowych projektów od koncepcji do odbioru pod klucz. 

Od momentu dołączenia do Cohesive, Rui stał się uznanym autorytetem w kluczowych tematach, takich jak ustawa o bezpieczeństwie budowlanym i Golden thread of information (złota nić informacji), a wszystko to dzięki jego nieustannemu zaangażowaniu w proces ustawicznego kształcenia. Ta dodatkowa wiedza uzupełnia i tak już szeroki zakres jego kwalifikacji. 

Znany ze swoich wyjątkowych zdolności przywódczych i silnych umiejętności interpersonalnych, Rui skutecznie przyczynia się do wprowadzania znaczących zmian. Specjalizuje się w zapewnianiu delikatnego balansu między ludźmi, procesami i narzędziami cyfrowymi, konsekwentnie napędzając postęp w dążeniu do doskonałości. 

Rui Costa
Business Analyst: Buildings and Communities

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w tym artykule mają wyłącznie charakter ogólny. Wszystkie podane tutaj informacje stanowią interpretację jednej osoby i nie mogą być wykorzystywane do celów prawnych. Cohesive nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności tych informacji. 

Close Menu